Vorming

IGO

Om tot een volwaardig kenniscentrum te kunnen evolueren, zijn opleiding en vorming onontbeerlijk.

Een van de missies van SIOD is dan ook de nodige initiatieven te nemen om de lacunes op het vlak van opleiding en vorming van inspecteurs op te sporen en te verhelpen.

Hiertoe werd een protocol afgesloten tussen het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) en de SIOD om de nodige synergiën te creëren en een duurzame samenwerking te realiseren.

Concreet betekent dit onder meer dat het IGO in functie van haar mogelijkheden, opleidingen te ontwikkelen op vraag van de SIOD. In dit kader loopt momenteel een project om te voorzien in een opleiding op maat voor de sociaal inspecteurs in het kader van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen en de impact hiervan op de verschillende inspectiediensten.

Parallel bekijken SIOD en IGO samen op welke manier de ontwikkeling van kennismanagementtools en het uitwisselen van ervaringen en informatie kan uitgebouwd worden.