Jaarverslag Meldpunt

Jaarverslag Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie 2021

Download: Jaarverslag MEC 2021

In 2022 bestaat het Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie zeven jaar. In die tijd heeft het Meldpunt bewezen een belangrijke en onmisbare tool in de strijd tegen de sociale fraude te zijn. Bijzondere aandacht wordt hierbij besteed aan de bescherming van de werknemers en de bonafide ondernemers tegen oneerlijke concurrentie en dit op diverse domeinen. In de loop van 2021 ontving het Meldpunt 9.125 meldingen, wat het totaal sinds de start in oktober 2015 op 53.564 brengt. De totale opbrengst over de gehele duur komt neer op bijna 47 miljoen Euro.
Net zoals in 2020 werd onze maatschappij in 2021 met COVID-19 geconfronteerd en bood het Meldpunt de mogelijkheid om meldingen rond de verplichte preventiemaatregelen, tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht en de sluiting van niet-essentiële diensten in te dienen. De dienst ontving in 2021 nog steeds 1.890 COVID-meldingen, waarbij werd aangetoond dat het Meldpunt in crisissituaties ad hoc kan reageren.
De impact op het normaal functioneren van de maatschappij uit zich tevens in een afname van het aantal meldingen rond sociale dumping (-48% tegenover het gemiddelde van 2018 en 2019, de jaren voor de pandemie), loon- en arbeid (-37%) en kinderbijslag (-31%). In 2022 zullen nieuwe fraudefenomenen , uit analyse van de binnenkomende meldingen of in opdracht van de beleidscellen, binnen de online applicatie van het Meldpunt via nieuwe formulieren worden uitgewerkt en ten behoeve van burgers, ondernemingen en professionele gebruikers ter beschikking worden gesteld.
In deze zin zal het Meldpunt met niet minder dan drie fraudefenomenen worden uitgebreid,
meer bepaald rond:

  • Arbeidsgerelateerde discriminatie: voor meldingen van discriminatie in de werksfeer, tijdens de aanwerving, in de uitvoering van de arbeidsrelatie of bij de beëindiging ervan;
  • Economische uitbuiting en mensenhandel: bij ernstige schendingen van de arbeids- en sociale rechten (bv.: door het betalen van heel lage lonen, lange werktijden, gevaarlijke en ongezonde arbeidsomstandigheden, slechte huisvesting, etc), vaak in combinatie met fysiek en/of psychologisch geweld of bedreigingen. Dit met als doel om deze personen op economisch vlak uit te buiten en er zo een (financieel) voordeel mee te verkrijgen;
  • Welzijn op het werk: in het geval van meldingen rond onveilige en ongezonde werkomstandigheden, asbest(verwijdering) en psychosociale risico’s (pesterijen, geweld, etc);

Uit dit jaarverslag van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst blijkt opnieuw dat het
Meldpunt, als instrument in continue expansie, zijn doelstellingen jaar na jaar overtreft.

Pierre-Yves Dermagne
Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
Frank Vandenbroucke
Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
David Clarinval
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Archief

Jaarverslag MEC 2020

Jaarverslag MEC 2019

Jaarverslag MEC 2018

Jaarverslag MEC 2017

Jaarverslag MEC 2015-2016